Duyurular   tüm duyurular

Hava Durumu

Hizmetlerimiz

ACİL DURUM YÖNETİMİ

Acil Durum Hazırlıkları

Acil Durum Eylem Planı Güncelleme

Temel Acil Durum Yenileme Eğitimleri (yılda 1 tüm çalışanlar)

Acil Durum Yenileme Eğitimleri (Acil durum ekibi yılda 1)

Yangın Tazeleme Eğitimi (yılda 1 tüm çalışanlar)

Temel Yangın Eğitimi (Aktif grubun katıldığı eğitim yılda 1)

Deprem Tatbikatı (yılda 1 )

Kimyasal Madde Kazası (Amonyak-Yağ vb sızıntı, dökülme) Uygulamalı Eğitimi (Kimyasal maddelerle ilgilenen çalışanlar yılda 1)

Yangın Tatbikatı ( yılda 1)

Çevre Kirliliği Uygulamalı Eğitimi (Atık su sızıntı tatbikatı ) (Arıtma takımı ve formen yılda 1)

Çalışma Müşavirliği

      Dinamizmi içinde barındıran, hizmetlerini sürekli yenileyen ve geliştiren bir eğitim, takip ve denetim sistemidir.

 Bu kapsamda verilen hizmetler;

 • İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre sertifikalı  İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) ile hizmet verilmesi.
 • İşyeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre, sertifikalı işyeri hekimi ve sağlık personeli ile hizmet verilmesi.
 • İşyeri faaliyetleri, sağlık ve çevre risk analizlerinin yapılması,
 • Çalışanlara oryantasyon, Çevre ve İSG bilinçlendirme ve Temel Sağlık Eğitimlerinin verilmesi,
 • İşyerinde çevre ile iş sağlığı ve güvenliği kurulu  (ÇİSG) oluşturulması,
 •  Çalışanların özlük dosyalarının kontrol edilmesi ve eksik evrakların hazırlanması,
 • Çalışanlara yaptıkları işe uygun sağlık raporlarının verilmesi.
 • Çalışanların yaptıkları işle ilgili KKD’lerin tespit edilmesi, kayıtların tutulması ve kullanımının denetlenmesi,
 • -İşyeri sağlık, meslek hastalığı, iş kazası, ramak kala kayıtlarının tutulması, yasal bildirimlerin yapılması,
 •  İşyeri makine ve ekipman sicil dosyalarının oluşturulması,
 • -Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları, paratoner ve elektrik topraklama test raporlarının aldırılması,
 • Acil durum  müdahale planları yapılması, acil durum  müdahale ekipleri oluşturulması ve tatbikatların yaptırılması,
 • Acil durum  müdahale ekipleri eğitimlerinin verilmesi,
 • İşyerine ve yapılan işe uygun çevre, trafik ve iş güvenliği uyarı levhalarının tespit edilmesi ve konulması,
 •  İşyeri ve Sosyal Tesislerde Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının sağlanması, Temizlik ve Dezenfektasyon Planları yapılması,
 • Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması,
 • Çevre İle İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların hazırlanması ve bildirimlerin yapılması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili kayıtların 10 yıl süreyle arşivde saklanması,
 •  Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni çıkacak mevzuata  göre işverene danışmanlık yapması öngörülmüştür.

 

 

İlk Yardım Eğitimleri

İlk Yardım Nedir ?
A. TANIMI
Aniden hastalanan veya kazaya uğrayan kişinin hayatını kurtarmak ve doktora ulaştırılıncaya kadar, o andaki durumunun daha kötüye gitmesini önlemek için mevcut malzemelerle yapılan yardıma ilk yardım denir. İlk yardımı yapan kimse ne kadar bilgili olursa olsun doktorun yerini tutamaz. Bu husus unutulmamalıdır. Klinik osgb konusunda uzman ilk yardım eğitmenimizle hizmet vermekteyiz.İşyerlerinde her 10 kişiden birinin mutlaka eğitim alması zorunlu tutulmaktadır.

B. ÖNEMİ

Yaşamı boyunca insan, ilkyardımı gerektiren durumlarla her zaman karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı kurtarılabilir.

C. TEMEL İLKELER

•TEŞHİS:Teşhis için önce hastanın veya yaralının hikâyesi öğrenilir. Sonra belirtiler ve bulgular saptanır.
•TEDAVİ:Hasta için en uygun ilkyardım, zamanında ve zarar vermeden uygulanır.
•TAŞIMA:Teşhis ve tedavi yapıldıktan sonra en yakın sağlık kurumuna uygun koşullar içinde taşınır.

D. İLK YARDIMIN TEMEL KURALLARI

•Hasta veya kazazedenin emniyetini sağlayın
•Yatırıp, dinlendirin.
•Kaza yerini işaretleyin.
•Paniği önleyin, kalabalığı dağıtın.
•Temiz hava sağlayın, hastayı sıcak tutun, sıkı giysilerini gevşetin.
•Hasta veya kazazedeyi iyice muayene edin.
•Müdahaleyi süratle, sakin ve gerektiği kadar yapın.
•Düzenli solunum sağlayın.
•Kanamayı durdurun.
•Şoku önleyin.
•Bilinci yerinde olmayanlara yiyecek ve içecek vermeyin
•Gerekiyorsa tıbbi tedavi için doktor sağlayın.
•Bilmediğiniz durum varsa, ısrar etmeyin.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

 Eğitimin Amacı: İş Güvenliği Uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisi kazandırmaktır.

Eğitim İçeriği: Katılımcılara genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisinin verilmesinin ardından işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılarak ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Temel eğitim programı çerçevesinde farklı sektörlerin ele alınması ve sektörel anlamda meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının incelenmesi hedeflenmiştir.

İşyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemlerinin de eğitim programı içerisinde yer alması amaçlanmış, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

İş Yeri Hekimliği

Ülkemizde işçilerin çalıştıkları işyerlerinde  hekim çalıştırılması ile ilgili en eski ve kapsamlı düzenleme “1593 sayılı Umumi  Hıfzıssıhha Yasası”nda yer almaktadır. 6  Mayıs 1930 tarihli ve 1489 sayılı Resmi  Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu yasa “İşçiler Hıfzısıhhası” kenar başlığı  altında genel sağlık hükümleri yanında 180.  Madde ile işyerinde hekim  çalıştırma  yükümlülüğünü getirmiştir. Bu maddeye  göre en az 50 işçi çalıştıran bütün işyerlerine, işçilerin sağlık durumlarına bakmak üzere hekim çalıştırma zorunluluğu öngörülmüştür.

İSG DENETİMLERİ

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimler ile birlikte yasal mevzuatlara uygunluğunuzun yanında sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması denetimlerimizin amacını oluşturmaktadır.

Denetimlerimizin sonucunda hazırlayacağımız rapor mevcut durumumuzu tespiti ile birlikte mevcut hatalar ve yapılabilecek iyileştirmeler için firmanıza özel önerilerimiz olacaktır. Bu çalışmalar sonucunda yasal yükümlülükleriniz yerine getirilmiş ve tüm çalışanlarınız güvenli bir çalışma ortamına sahip olacaktır.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ (OSGB) HİZMETLERİ
30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan İş Sağlığı Güvenliği Kanunun “İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri” başlıklı 6. Maddesinde;

“iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;
- Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir”

Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükmün yürürlüğe girmesi ile birlikte, İş Kanunun 81. Maddesi yürürlükten kalkmaktadır.
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Diğer Sağlık personeli çalıştırılması zorunluluğu kapsamına alınan işyerlerinin kapsamı genişletildi – kanun kapsamında yer alan tüm işyerlerinde çalışan sayısına bakılmaksızın işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, diğer sağlık personeli çalıştırılması zorunlu.

Yasa kapsamında olan, 50 veya daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde iş sağlığı hizmetlerinin yerine getirilmesi yükümlülüğü yasa ile birlikte yürürlüğe girerken, 50’den daha az çalışanı bulunan işyerlerinde, iş güvenliği uzmanı, hekim, diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğunun yerine getirilmesinde geçiş süreci uygulanacak, buna göre;

a. 50’den daha az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırılması zorunluluğu Kanunun yürürlüğe girmesinden 1 yıl sonra (1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren) başlayacak.

b. 50’den daha az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli çalıştırılması zorunluluğu Kanunun yürürlüğe girmesinden 2 yıl sonra (1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren) başlayacak.

İşverenler, uzman, hekim, diğer sağlık personeli çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, bünyesinde çalıştırdığı personel ile yerine getirebileceği gibi, işletme dışında kurulu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilir.

Yasada ayrıca; “Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. “
hükmü yer almaktadır.

Pozitif İş Güvenliği bünyesinde barındırdığı, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli ile işyerlerine hizmet vermektedir.  Hizmetlerimiz arasında 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun gerektirdiği tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi yer almaktadır. Bunlar arasında; 

 •  İşyeri sağlık birimi oluşturulması,
 • İş Güvenliği Uzmanı/Danışmanlığı hizmetleri verilmesi, İşyeri hekimi sağlanması
 • İşe girişlerde Sağlık Raporu düzenlenmesi,
 • Periyodik sağlık muayeneleri,
 • Tahlil ve tetkik hizmetleri,
 • Risk Değerlendirmesi yapılması, Patlamadan korunma Dokümanı, Sağlık Güvenlik Planı Hazırlanması
 • Çalışanlar, İSG Kurulu Üyeleri, Çalışan Temsilcisi, Destek Elemanı Eğitimi,
 • İSG kurul toplantılarına katılım vb. hizmetler yer almaktadır.

 

Risk Analizleri

   Risk yönetimi şirketin varlıklarının, gelirleri ve prestijinin korunması  yönünde yapılan yönetim çalışmalarıdır. Risk yönetimi programının  başarısı risklerin firmaya olan maliyetinin zaman içinde gösterdiği  düşüş olarak ölçülmektedir. Buna ulaşmanın bir yolu, kontrol  tedbirleri etkili olduğu sürece, bu tedbirleri uygulamak suretiyle  kayıpların büyüklüğünü ve sıklığını azaltmaktır.

   Bu uygulamanın ardından kalan riskler belirlenip değerlendirilir. En  iyi risk önceden önlenmiş olan risktir. En ucuz ve etkin yöntem,  kayıplar gerçekleşmeden önce olası risklerin tespiti, analizi ve mümkün olan en etkili kontrol yöntemleri ile ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir limit altına düşürülmesidir.


Her Hakkı Saklıdır. © tecrubeosgb.com 2024

Yazılım ve Tasarım : AnkaraBT
Online 1
Bugün 23
Toplam 200317